Kính gửi: Quý ‎ cổ đôngCông ty CP Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD Sài Gòn
     Đánh giá chung khu vực miền Nam tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, Công ty HUD Sài Gòn không thể tổ chức Đại hội cổ đông bất thường để xin ý kiến về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 được, Hội đồng quản trị công ty đã ký công văn số 10/CV-HĐQT.HUDSG ngày 29/09/2021 để lấy ý kiến bằng văn bản về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty HUD Sài Gòn được xem xét quyết định điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 cho phù hợp với tình hình thực tế.
    Công văn lấy ý kiến: http://hudsaigon.vn/uploads/news/CV lay y kien.pdf
     Công ty trân trọng đề nghị cổ đông có ý kiến bằng văn bản thông qua việc điền và gửi phiếu biểu quyết về Công ty trước 17h00 ngày 05/10/2021. Xin trân trọng cảm ơn./.