Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD Sài Gòn (Công ty HUD Sài Gòn) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông cuối nhiệm kỳ năm 2023, như sau:

 1. Thời gian, địa điểm tổ chức: Vào hồi 08 giờ 30 ngày 30/06/2023 tại Lầu 2, Tòa nhà HUD BUILDING số 159 Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

 2. Thành phần tham dự: Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông đã chốt ngày 29/06/2023 hoặc người đại diện hợp pháp theo ủy quyền.

 3. Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông:

-    HĐQT Công ty báo cáo Đại hội về tình hình SXKD, hoạt động quản lý, giám sát năm 2022, giai đoạn 2018-2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023, giai đoạn 2023-2028;

-   BKS Công ty báo cáo Đại hội về kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch năm 2023; tổng kết hoạt động giai đoạn 2018-2023 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2023-2028;

 -     Báo cáo Đại hội thông qua kết quả SXKD năm 2022, Kế hoạch năm 2023;

 • Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;

 • Báo cáo Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;

 • Thông qua quỹ lương người quản lý‎, chế độ thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023;

 • Báo cáo đại hội về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;

 • Thông qua nội dung sửa đổi điều lệ công ty;

 • Thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

 • Trình đại hội thông qua một số nội dung về ủy quyền thực hiện:

Theo đó đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty HUD Sài Gòn các nội dung quan trọng khác phải xin ý kiến Đại hội theo Điều lệ và pháp luật hiện hành:

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ năng lực theo quy định của pháp luật để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

+ Phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính, báo cáo tài chính theo kết luận của các cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có), báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

+ Đối với phát triển dự án mới: chấp thuận để Hội đồng quản trị nghiên cứu, tìm kiếm thông tin và quyết định tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án, đấu giá quyền sử dụng đất, liên doanh, hợp tác, nhận chuyển nhượng dự án, góp vốn thành lập doanh nghiệp thực hiện dự án, nhận chuyển nhượng cổ phần/vốn góp của doanh nghiệp dự án nhằm triển khai dự án đầu tư mới đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

+ Đối với quyết toán vốn đầu tư dự án: giao Hội đồng quản trị phê duyệt quyết toán dự án đối với các dự án thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quyết định đầu tư, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

 • Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới năm 2023-2028 và số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện tại.

 1. Tài liệu phục vụ Đại hội: 

            Hồ sơ ĐHCĐ: http://hudsaigon.vn/uploads/tailieucodong/2023/Hso ĐHCĐ thường niên 2023 (1).pdf

               Hoặc liên hệ nhận tài liệu tại Phòng Tổ chức – Hành chính:

  • Điện thoại: 0283.5147068

  • Email: info@hudsaigon.vn

 1. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu Giấy ủy quyền, gửi về Công ty trước 17h00 ngày 29/06/2023, thông qua điện thoại, fax, email hoặc gửi trực tiếp về địa chỉ:

 

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD Sài Gòn

       Địa chỉ: Lầu 8 tòa nhà HUD BUILDING

       số 159 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

       Điện thoại:  028.35147068            Fax:  028.35147088

      Email: hudsaigon@gmail.com

Khi đến dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo Thông báo mời họp, giấy chứng minh nhân dân (thẻ căn cước hoặc hộ chiếu); Trường hợp được ủy quyền đề nghị mang theo Giấy ủy quyền (bản gốc), bản sao chứng minh nhân dân (thẻ căn cước hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền) đồng thời xuất trình chứng minh nhân dân (thẻ căn cước hoặc hộ chiếu của người được uỷ quyền).

Thông báo này thay cho thư mời!

Nơi nhận:

 • Cổ đông Cty HUDSG;

 • Lưu HUDSG, T/ký HĐQT.

 

 

 

 

      TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

NGUYỄN ĐÌNH CHÂN