Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD Sài Gòn

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD Sài Gòn (Công ty HUD Sài Gòn) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, như sau:

 1. Thời gian, địa điểm tổ chức: Vào hồi 08 giờ 30 ngày 23/06/2022 tại Lầu 2, Tòa nhà HUD BUILDING số 159 Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
 2. Thành phần tham dự: Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông đã chốt ngày 22/06/2022 hoặc người đại diện hợp pháp theo ủy quyền.
 3. Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông:
 • Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện SXKD, hoạt động quản lý giám sát của HĐQT năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2022;
 • Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
 • Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 • Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Người quản lý Công ty năm 2022;
 • Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty HUD Sài Gòn các nội dung quan trọng khác phải xin ý kiến Đại hội theo Điều lệ và pháp luật hiện hành.
 1. Tài liệu phục vụ Đại hội:
 1. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu Giấy ủy quyền, gửi về Công ty trước 17h00 ngày 22/06/2022, thông qua điện thoại, fax, email hoặc gửi trực tiếp về địa chỉ:

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD Sài Gòn

Địa chỉ: Lầu 8 tòa nhà HUD BUILDING

số 159 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại:  028.35147068            Fax:  028.35147088

Email: hudsaigon@gmail.com

Khi đến dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo Thông báo mời họp, giấy chứng minh nhân dân (thẻ căn cước hoặc hộ chiếu); Trường hợp được ủy quyền đề nghị mang theo Giấy ủy quyền (bản gốc), bản sao chứng minh nhân dân (thẻ căn cước hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền) đồng thời xuất trình chứng minh nhân dân (thẻ căn cước hoặc hộ chiếu của người được uỷ quyền).

Thông báo này thay cho thư mời.

Nơi nhận:

 • Cổ đông Cty HUDSG;
 • Lưu HUDSG, T/ký HĐQT.

 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Đình Chân