THÔNG BÁO

(V/v: Tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đến trước 30/06/2022)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD Sài Gòn

Căn cứ Công văn số 1354/HUD-HĐTV ngày 28/04/2022, về việc “Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Công ty HUD Sài Gòn” của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị;

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD Sài Gòn trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tạm hoãn tổ chức ĐHCĐ thường niên năm năm 2022;

Sau khi kế hoạch cụ thể đã được Hội đồng thành viên Tổng Công ty thông qua, Công ty HUD Sài Gòn sẽ gửi Thông báo cập nhật về thời gian, địa điểm tổ chức và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, trước ngày 30/06/2022.

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

NGUYỄN ĐÌNH CHÂN