*Ngày 14/05/2021, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD Sài Gòn (Công ty HUD Sài Gòn) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại Tp.Hồ Chí Minh.

 Có 15 cổ đông đã tham dự đại hội, tương đương với 4.209.500 cổ phần, đạt  90,53% số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điểu kiện tổ chức đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Ngọc Cương - Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (Tổng công ty); Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Phụ trách các Phòng/Ban và sự góp mặt của các cổ đông Công ty HUD Sài Gòn.

Tại Đại hội, các cổ đông đã phê chuẩn thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020; miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2018 - 2023, thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty HUD Sài Gòn và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Lâm Thanh Nghị và Bùi Trọng Văn. Đồng thời, cổ đông đã bỏ phiếu bầu bổ sung ông Trần Quang Dương làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023.

 Tặng hoa cho ông Trần Quang Dương (trái) -  tân thành viên HĐQT

         Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Ngọc Cương - Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty nhấn mạnh Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành Công ty cần phải quyết tâm, nỗ lực hoàn thành kế hoạch đã đặt ra, khắc phục hoàn thiện những hạn chế của năm 2020, xây dựng chiến lược phát triển mang tính đột phá, nâng cao tinh thần đoàn kết, dám nghĩ dám làm phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đã đề ra.