Tham dự Đại hội có ông Trần Văn Thành - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (Tổng công ty); Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Phụ trách các Phòng/Ban và sự góp mặt của các cổ đông Công ty HUD Sài Gòn.

Tại Đại hội các cổ đông đã phê chuẩn thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019; miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2018-2023 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 Phát biểu tại Đại hội, ông Trần Văn Thành - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty nhấn mạnh Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành Công ty cần phải quyết tâm, nỗ lực hoàn thành kế hoạch đã đặt ra, khắc phục hoàn thiện những hạn chế của năm 2019, xây dựng chiến lược phát triển mang tính đột phá, nâng cao tinh thần đoàn kết, dám nghĩ dám làm đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển.