HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024

 

       Thực hiện Chương trình công tác năm 2024, ngày 06/6/2024 Chi bộ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD Sài Gòn tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

        - Trong 6 tháng đầu năm, Chi bộ tập trung khắc phục mọi khó khăn, chủ động đề ra những giải pháp cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác Đảng, các nhiệm vụ chính trị, hoạt động các đoàn thể, qua đó đã đạt được một số kết quả nhất định:

       Công tác triển khai, quán triệt, học tập, tuyên truyền các văn bản của Đảng, pháp luật Nhà nước được thực hiện thường xuyên; đảng viên, cán bộ nhân viên chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đảng viên, cán bộ nhân viên không ngừng tu dưỡng rèn luyện đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đặc biệt là trách nhiệm nêu gương, tiên phong gương mẫu của người đứng đầu đơn vị. Chi bộ thực hiện nghiêm các nguyên tắc, chế độ sinh hoạt Đảng, định kỳ rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh nhằm đáp ứng các yêu cầu về nhân sự; kịp thời điều chỉnh, bổ sung các quy chế, nội quy,…phù hợp với các quy định hiện hành; công tác tạo nguồn quần chúng ưu tú để kết nạp đảng viên được quan tâm. Công tác kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện thường xuyên; không xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo. Đảng viên, cán bộ nhân viên thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở nơi làm việc, tham gia phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội tham gia xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh.

         Các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh đạt kế hoạch đề ra, cụ thể giá trị sản xuất kinh doanh đạt 48%, doanh thu đạt 54%; chăm lo tốt đời sống cán bộ nhân viên, qua đó giúp cán bộ nhân viên an tâm gắn bó và cống hiến nhiều hơn đối với đơn vị.

          - Về công tác 6 tháng cuối năm 2024, Chi bộ đề ra 05 nhiệm vụ trọng tâm và được đảng viên thống nhất thực hiện.

         - Tại hội nghị, các đảng viên đã tích cực thảo luận những kết quả đạt được, đồng thời đóng góp ý kiến, giải pháp cụ thể, thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2024.


Hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm 2024