Toàn cảnh Đại hội

“Tăng cường đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực, sức chiến đấu và vai trò lãnh đạo của Chi ủy trong việc chỉ đạo, lãnh đạo, xây dựng hoạt động đơn vị phát triển ổn định, bền vững, Chi bộ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD Sài Gòn phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2020-2025” là mục tiêu tổng quát đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với phương châm hoạt động của Công ty trong giai đoạn này là: “Đoàn kết để phát triển, Đổi mới để hiệu quả”.

 

Đ/c Lâm Thanh Nghị - Bí thư Chi bộ trình bày Báo cáo chính trị tại ĐH

Trong 5 năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, Chi bộ đã phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện trong mọi lĩnh vực của Công ty, lãnh đạo đơn vị và tổ chức đoàn thể thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên; Xây dựng quy chế, quy định quản lý; bố trí, sắp xếp lao động hợp lý; làm tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ quản lý; đảm bảo cơ bản việc làm, thu nhập của người lao động; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên được nâng lên; tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong Chi bộ ổn định, đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Chi ủy Chi bộ và bộ máy quản lý, điều hành Công ty.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Công ty HUDSG vẫn còn những tồn tại, hạn chế: Hiệu quả hoạt động tại một số lĩnh vực sản xuất kinh doanh còn thấp; công tác phát triển các dự án mới còn thiếu chương trình chiến lược rõ ràng,…..

Đ/c Trần Văn Thành - Ủy viên BTV Đảng ủy Tổng công ty phát biểu tại ĐH

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Văn Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị đã ghi nhận, biểu dương những kết quả Chi bộ Công ty HUDSG đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và đánh giá công tác tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 được Chi bộ chuẩn bị chu đáo. Đồng chí cũng nêu lên những vấn đề mà Chi bộ và đơn vị cần phải khắc phục đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Chi bộ Công ty cần tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025.
 

Đ/c Trần Văn Thành - Ủy viên BTV Đảng ủy Tổng công ty chúc mừng Chi ủy Chi bộ nhệm kỳ mới