Xây dựng các công trình thủy lợi:

Gói thầu : XL 05-18 (Xây dựng Cống điều tiết nước, Cống hộp, cầu qua đường B6).

Dự Án: Khu đô thị mới Đông Tăng Long, Q9, TP. HCM.