Gói thầu số 7 : Rạch Láng the và công trình trên rạch Láng the (Cống c8 (b=3m), Cống c9 (b=3m), Cống vc20 (b=1,5m).

Dự án : Xây dựng Hệ thống thủy lợi ven sông Gài gòn đoạn từ rạch Láng The đến Sông Lu.

Địa điểm XD: Huyện Củ Chi – TP. Hồ Chí Minh