Các gói thầu Hạ tầng kỹ thuật: Thi ông San nền, Thoát nước mưa, Thoát nước thải, Cấp nước, Điện Trung hạ thế, Trạm biến áp, Đường giao thông