CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD SÀI GÒN
HUD SAI GON HOUSING AND URBAN INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

Quan hệ cổ đông

Tên Tải kết quả dạng PDF
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 Download file NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 và CÁC BIỂU MẪU Download file THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 và CÁC BIỂU MẪU
HỒ SƠ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 Download file HỒ SƠ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
THÔNG BÁO TẠM HOÃN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 Download file THÔNG BÁO TẠM HOÃN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Download file Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Download file Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Download file Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Thông báo về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Download file Thông báo về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Dự thảo Quy chế QL tài chính năm 2021 Download file Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Dự thảo Quy chế QL tài chính năm 2021
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT năm 2021 Download file Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT năm 2021