CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD SÀI GÒN
HUD SAI GON HOUSING AND URBAN INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

Quan hệ cổ đông

Tên Tải kết quả dạng PDF
Nghi quyet ĐHĐCĐ 2017 Download file Nghi quyet ĐHĐCĐ 2017
Nghi quyet ĐHĐCĐ 2018 Download file Nghi quyet ĐHĐCĐ 2018
Nghi quyet ĐHĐCĐ 2019 Download file Nghi quyet ĐHĐCĐ 2019
Bien ban ĐHĐCĐ 2018 Download file Bien ban ĐHĐCĐ 2018
Bien ban ĐHĐCĐ 2019 Download file Bien ban ĐHĐCĐ 2019
Bao cao tai chinh 2018 Download file Bao cao tai chinh 2018
Bien ban ĐHĐCĐ 2017 Download file Bien ban ĐHĐCĐ 2017
Bao cao tai chinh 2017 Download file Bao cao tai chinh 2017
Bao cao tai chinh 2016 Download file Bao cao tai chinh 2016